##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2022
Cách trích dẫn
Nguyen Phan Thu Hang, và Trinh Thi Nhan. “Factors Affecting Value Added Tax Compliance Behavior of Enterprise: A Study of the Tax Office of Binh Tan District, Ho Chi Minh City”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2022, tr 84-89, doi:10.31130/ud-jst.2022.226E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##