##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2022
Cách trích dẫn
Kien Nguyen-Ba, Huy Le-Quoc, Anh T. Vo, và Duc Binh Luu. “A Study on the Synthesis of MoS2/RGO and the Investigation of Their Charge-Discharge Properties When Used As Cathode Material in a Rechargeable Zn-Ion Battery”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2022, tr 1-4, doi:10.31130/ud-jst.2022.242E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##