##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2022
Cách trích dẫn
Quang Son Vo, và Thanh Bac Le. “Stability Evaluation of a Large-Scale Offshore Wind Farm Integrated into a Power System via an HVDC Link and an HVAC Line”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2022, tr 24-29, doi:10.31130/ud-jst.2022.249ICT.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##