##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Dec 31, 2022
Cách trích dẫn
Van Nguyen, H., và T. H. Trong. “Brain MRI Images Generating Method Based on Cyclegan”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 12.2, Tháng Chạp 2022, tr 13-18, doi:10.31130/ud-jst.2022.310ICT.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##