##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Ngô Phi Mạnh, và Kohei Ito. “Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ bền màng điện Ly Trong Pin Nhiên liệu ở điều kiện thử bền hỗn hợp Cơ – hóa học”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 10.2, Tháng Mười 2022, tr 17-24, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7973.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##