##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2022
Cách trích dẫn
Son Thanh Nguyen, Anh-Ngoc Tran Ho, và Cuong Mai Bui. “Nghiên cứu dòng chảy lưu chất Có tính ứng suất tới hạn Qua trụ tròn đặt Trong Kênh”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 11.2, Tháng Mười-Một 2022, tr 146-51, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8017.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả