##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Dec 31, 2022
Cách trích dẫn
Bui Duc, H., T. Cong Trinh, M. Q. Duong, và V. Dang Quoc. “Study of Electromagnetic Shielding for Reduction of Magnetic Fields Generate by Underground Power Cables via a Finite Element Techinique”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 12.2, Tháng Chạp 2022, tr 31-36, doi:10.31130/ud-jst.2022.478ICT.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##