##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 28, 2023
Download
Cách trích dẫn
Đinh Trần Thanh Mỹ, và Dương Hạnh Tiên. “Nhận thức của người Tiêu dùng về Bao Bì bán Lẻ bền vững”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 2, Tháng Hai 2023, tr 32-37, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8156.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##