##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Dec 31, 2022
Cách trích dẫn
Dang Khoa Phan, T., và V. Thanh Vu. “An Automatic System for Crop Monitoring and Culture Based on IoRT”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 12.2, Tháng Chạp 2022, tr 6-12, doi:10.31130/ud-jst.2022.504.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##