##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Dec 31, 2022
Cách trích dẫn
D. Dao, N., T. V. Le, H. T. M. Tran, Y. T. H. Nguyen, và T. D. Duy. “The Combination of Face Identification and Action Recognition for Fall Detection”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 12.2, Tháng Chạp 2022, tr 37-44, doi:10.31130/ud-jst.2022.539ICT.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##