##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Dec 31, 2022
Cách trích dẫn
Nguyen Van, T., N. Do Thanh Bao, N. Mai Thi An, R. Nguyen Vy, và D. Le Dinh. “A Method for Fast Synchronization of Chaotic Systems and Its Application to Chaos-Based Secure Communication”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 12.2, Tháng Chạp 2022, tr 1-5, doi:10.31130/ud-jst.2022.541ICT.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##