##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2023
Cách trích dẫn
Nguyen, P.-H., S. Xayavong, N.-T.-V. Trinh, D. N. Quang, L. T. P. Hoa, T.-T. Do, T.-H. Vu, T.-T. Bui, và T.-T.-H. Trinh. “α-Glucosidase Inhibitors from the Leaves and Stems of Erythrina Variegata L. Collected in Hanoi”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2023, tr 71-74, doi:10.31130/ud-jst.2023.040E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##