##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Trần Việt Dũng. “C.P.A - phương pháp xác định, biến đổi Và phân tích vấn đề toàn diện”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 51-55, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8311.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##