##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2024
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Mỹ Phượng, và Đường Thị Liên Hà. “Nghiên cứu tác động của định hướng thị trường, đổi mới đến kết Quả Kinh Doanh của các Doanh nghiệp nhỏ Và vừa tại đồng bằng Sông Cửu Long”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 4, Tháng Tư 2024, tr 40-45, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8411.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##