##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 29, 2024
Download
Cách trích dẫn
Trịnh Quỳnh Đông Nghi. “Tác động của các ứng dụng dịch tự động đến hiệu Quả học tiếng Việt của người nước ngoài”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 55-60, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8827.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##