##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Sep 30, 2023
Cách trích dẫn
Nakashima, K., K. Kawai, và H. Yoshida. “Effects of Soil Inhomogeneity on Seepage Behavior Within Embankments”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 9.3, Tháng Chín 2023, tr 1-4, doi:10.31130/ud-jst.2023.558E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##