##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Sep 30, 2023
Cách trích dẫn
Hoang, L. P., X. B. Cao, B. A. Nguyen, H. N. Phan, P. H. Hoang, và D. H. Pham. “Laser-Based Vibration Measurement Using Diffractive Beam Samplers for Vibration Monitoring of Large-Scale Bridges”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 9.3, Tháng Chín 2023, tr 24-26, doi:10.31130/ud-jst.2023.563E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##