##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Sep 30, 2023
Cách trích dẫn
Thao Linh, D. N., C. X. Hieu, L. D. Huy, L. N. Nguyen Luu, N. M. Quoc, và T. T. Hieu. “Sustainable Public Space for a Livable City: A Study of Steel Structure Design Solution Applied in Danang City, Vietnam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 9.3, Tháng Chín 2023, tr 39-47, doi:10.31130/ud-jst.2023.565E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##