##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Sep 30, 2023
Cách trích dẫn
Dong, N. H., P. V. Chanh, và L. J. Jiunn. “The Effectiveness of Using a Mechanically Stabilised Layer for Unpaved Roads in Vietnam: Some Case Studies”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 9.3, Tháng Chín 2023, tr 48-53, doi:10.31130/ud-jst.2023.566E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##