##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 29, 2024
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Quý. “Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến kết Quả học tập của Sinh Viên chưa tốt nghiệp đúng hạn tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 37-44, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8972.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##