##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2024
Cách trích dẫn
Ton, H. T., H. V. Nguyen, H. T. M. Tran, T. V. Thai, P.-P. Le, T. T. Huynh, và D.-T. Dao. “Optimizing Traffic Management in Danang: A Comparative Study of Multi-Object Tracking Techniques for Real-Time Vehicle Flow Monitoring”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 6B, Tháng Sáu 2024, tr 32-39, doi:10.31130/ud-jst.2024.022ICT.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##