##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2024
Cách trích dẫn
Nhi, B. T. “Language and Culture: The Contrastive Analysis in the Vietnamese and English Idioms of Colours”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 6B, Tháng Sáu 2024, tr 86-91, doi:10.31130/ud-jst.2024.043E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##