##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 29, 2024
Download
Cách trích dẫn
Đặng Vũ Nhân, Nguyễn Thị Thu Thảo, Vũ Vân Anh, và Lê Phước Cường. “Nghiên cứu Chế tạo nụ thảo dược đuổi muỗi từ dược liệu Thu hái tại tỉnh Quảng Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 77-80, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9035.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##