##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2024
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Lan Phương, và Lê Thị Minh Hiếu. “Các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông Tin tài chính Trên Internet Trong Khu vực công: Trường hợp chính quyền địa phương ở Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 4, Tháng Tư 2024, tr 18-28, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9057.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##