##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2024
Cách trích dẫn
Loan, P. T. B., L. K. T. Phuong, N. T. H. Ngoc, P. T. Ngan, và T. K. B. Phuc. “Exploring the Impact of Gratifications (hedonic, Utilitarian, Symbolic and Social Benefits) on the Behavioral Intention of Voice assistants’ Users”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 6B, Tháng Sáu 2024, tr 55-65, doi:10.31130/ud-jst.2024.077E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##