##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2024
Cách trích dẫn
Huong, D. Q. “A DFT Study on Substituent Effects on Iron Corrosion Inhibition Capability of Indole Derivatives”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 6B, Tháng Sáu 2024, tr 6-13, doi:10.31130/ud-jst.2024.154E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##