##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2024
Cách trích dẫn
Le, T. P. Q., B. N. H. Sy, T. P. Q. Hoang, C. P. Huynh, và D. T. Dang. “A Hybrid Genetic Algorithm for the Steiner Tree Problem in Graphs towards Optimizations for Wireless Sensor Networks”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 6B, Tháng Sáu 2024, tr 14-18, doi:10.31130/ud-jst.2024.195ICT.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##