##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2024
Cách trích dẫn
Anh, V. T. K. “Applying CIPP Model to Evaluate the Implementation of an International Internship in a Vietnamese University”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 6B, Tháng Sáu 2024, tr 45-49, doi:10.31130/ud-jst.2024.281E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##