##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2024
Cách trích dẫn
Nguyet, T. T. A., và B. B. Hanh. “Empathy for Animals: Ecological Ethics in Vietnamese Contemporary Prose”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 6B, Tháng Sáu 2024, tr 97-100, doi:10.31130/ud-jst.2024.287E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##