##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 28, 2019
Download
Cách trích dẫn
Ha Xuan Huong*. “Các lối nói nghệ thuật tương đồng Trong dân Ca trữ tình Sinh hoạt của người Tày Và người Thái”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 17, số p.h 2, Tháng Hai 2019, tr 26-30, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1957.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##