##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2014
Cách trích dẫn
Le Thi Giao Chi*. “ON CATFORD’S MODEL OF TRANSLATION ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 6, số p.h 79.2, Tháng Sáu 2014, tr 29-33, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/196.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##