##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2020
Download
Cách trích dẫn
Phan Thanh Long, Nguyen Quang Cu. “Thiết Kế Và Mô phỏng ống Khí động vòng kín cỡ nhỏ, làm việc ở tốc độ thấp”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 18, số p.h 11, Tháng Mười-Một 2020, tr 27-32, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3402.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##