##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2020
Download
Cách trích dẫn
Nguyen Thi Bich Thuyen, Cao Luu Ngoc Hanh, Tran Thi Ngoc Tram. “Khảo sát những thông số tối ưu Cho Quá trình chưng cất Và thành phần hóa học Tinh dầu Lá lốt (piper Lolot C.DC)”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 18, số p.h 11, Tháng Mười-Một 2020, tr 7-10, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3442.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##