##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2020
Download
Cách trích dẫn
Phan Lien, Le Vu Truong Son, Trinh Ngoc Dat, Pham Van Tuan, Dang Ngoc Toan, Dinh Thanh Khan, Le Van Thanh Son. “Gt”;. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 18, số p.h 11, Tháng Mười-Một 2020, tr 52-55, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3500.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##