##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2020
Download
Cách trích dẫn
Cao Luu Ngoc Hanh, Nguyen Thi Bich Thuyen, Luong Huynh Vu Thanh, Doan Van Hong Thien, Ngo Truong Ngoc Mai. “Tổng hợp hạt Lai nhạy nhiệt từ poly(N-Isopropylacrylamide) Và Silica”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 18, số p.h 11, Tháng Mười-Một 2020, tr 33-38, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3522.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##