##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Ngô Thị Minh Phương, Đoàn Thị Ngọc Quyên, Mạc Thị Hà Thanh. “Ảnh hưởng của dầu gạo đến một số tính chất của màng Pectin/ Alginate/ Dịch chiết Hoa Atiso”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 7, Tháng Bảy 2021, tr 1-6, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7538.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##