##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Lê Minh Đức, Nguyễn Quang Trung. “Ảnh hưởng của Khí thải hồi lưu đến Quá trình cháy Và phát thải ô nhiễm Trên động Cơ Xe máy sử dụng xăng Sinh học”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 7, Tháng Bảy 2021, tr 7-12, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7539.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##