##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Huỳnh Đức Vũ, Phạm Quý Mười. “Sáng tạo bài toán mới dựa Trên bất đẳng thức về điều kiện cần Và đủ của hàm lồi Và hàm Lõm”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 7, Tháng Bảy 2021, tr 64-68, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7550.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##