##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Lê Xuân Hùng. “Về tính Duy nhất 2-Tô màu Danh sách của đồ thị tách cực đầy đủ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 7, Tháng Bảy 2021, tr 69-72, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7552.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##