##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Đinh Công Thành, Phạm Lê Hồng Nhung, Lê Tấn Nghiêm, Lê Trung Ngọc Phát. “Tầm Quan trọng của lãnh đạo chuyển đổi đối với hiệu Quả tài chính của các Doanh nghiệp nhỏ Và vừa tại thành phố Cần Thơ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 10, Tháng Mười 2021, tr 25-31, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7593.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##