##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Huyền Nam Trân. “Những Khó khăn Trong việc học số từ tiếng Nga của Sinh Viên năm 3 Chuyên ngành tiếng Nga Du lịch”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 10, Tháng Mười 2021, tr 43-48, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7596.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.