##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Huỳnh Thanh Thưởng, Huỳnh Văn Nghĩa , Lê Phan Hưng , Nguyễn Hoài Tân, Nguyễn Văn Tài, Phạm Quốc Liệt, Huỳnh Quốc Khanh. “Thiết Kế Và Chế tạo bộ phận tách vỏ hạt Sen tươi”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 10, Tháng Mười 2021, tr 76-81, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7602.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.