##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Mar 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Hồng Nhung, và Nguyễn Đức Huy. “Xác định công suất dự phòng tối ưu của Nhà máy điện ảo”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 3, Tháng Ba 2022, tr 40-45, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7604.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##