##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Trần Thị Ngọc Thư, Nguyễn Thị Đông Phương, và Nguyễn Phan Trúc Xuyên. “Nghiên cứu sự tạo khối Biofloc của Vi khuẩn Escherichia Coli Và Chlorella Vulgaris”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 93-96, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7624.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##