##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Dec 31, 2021
Cách trích dẫn
Pham Quy Muoi, Vo Quang Duy, Chau Vinh Khanh. “An Optimal Algorithm for Convex Minimization Problems With Nonconstant Step-Sizes”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 12.2, Tháng Chạp 2021, tr 17-20, doi:10.31130/ud-jst2021-012E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##