##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Mar 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Xuân Trường, Trịnh Trung Hiếu, và Nguyễn Tiến Đạt. “Phân tích đánh Giá giải pháp nhiệt động đường dây DDK 220 KV”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 3, Tháng Ba 2022, tr 29-34, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7649.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##