##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2022
Cách trích dẫn
Nguyen Tien, H. “Degradation of Chlothianidin from Dantutso 50WG in Electrochemical Process: Kinetics and Role of Reactive Species”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2022, tr 35-40, doi:10.31130/ud-jst.2022.027E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##