##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Văn Tài, Phạm Hoàng Khoa, Nguyễn Văn Cương, Ngô Quang Hiếu, Huỳnh Thanh Thưởng, và Hoàng Minh Thuận. “Ảnh hưởng của PH Và nồng độ các Cation Kim loại đến hiệu suất dòng điện Và hình thái bề mặt lớp Mạ Crom Thu được từ Dung dịch Mạ chứa Cr(III)”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 5-11, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7660.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##