##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Lê Tuấn Phương Nam, Huỳnh Thân Phúc, và T. P. Huỳnh. “Mô phỏng Vi dòng Khí loãng dùng Mô hình tựa Khí động QGD với điều kiện Biên trượt vận tốc Và nhảy nhiệt độ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 27-32, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7697.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##