##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Mạnh Long, và Nguyễn Tuấn Anh. “Mô phỏng Dao động của hệ thống Treo chủ động Có xét đến sự ảnh hưởng của Cơ cấu chấp hành thủy lực”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 23-26, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7742.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##